skip to Main Content

Tidsperspektiv

Tid är en förutsättning för skogsbruk, det krävs långa omloppstider för skogen att växa, det är långsiktig planering i 100 årsintervall bakom hur mycket som avverkas. I förhållande till människans uppfattning om sin omgivning kan det skapa problem – vi uppfattar vår omgivande skog som konstant. Avverkningar kan då uppfattas som isolerade händelser och skogens utseende som enbart ett resultat av dagens skogsbruk.

I tidslinjen försöker vi sätta skogens utseende i ett längre perspektiv. De förutsättningar som ges ny skog idag är inte samma som för 100, 50 eller ens för 30 år sedan. Den skog som vi avverkar idag föryngrades någon gång under 1940-talet eller tidigare och är därmed en kvarleva från ett skogsbruk med andra värderingar och syften. De skogar vi får i framtiden skapas idag, det naturvårdsarbete vi bedriver nu kommer att vara full synligt först i de skogar som finns i framtiden exempelvis som en ökad variation i skogens utseende.

Huvuddelen av Bergvik Skogs marker ligger i områden, som brukats under mycket lång tid genom traditionellt jordbruk och bete, gruvdrift och ett virkesproducerande skogsbruk. Naturvårdsarbetet i landskap med så lång brukningshistoria bygger på att en del av den växande skogen lämnas kvar för biologisk mångfald och andra intressen.

På 1950-talet ökade trakthyggesbruket i Sverige, dvs skogsodling på helt kalhuggna ytor. Under samma period skedde stora tekniksprång och skogbilvägnätet byggs ut betydligt. Skogsmaskinerna blir bättre men också större. Markberedningen är kraftig och sker på helt kala hyggen, lövträd motverkas genom besprutning och röjning, skogen blir jämnårig och likformig med barrträd.

1993 antar Sverige en ny Skogsvårdslag med jämställda produktionsmål och miljömål. Naturvården får därmed en viktigare roll och lagstiftningen lämnar även mer utrymme för den enskilda att bruka sin skog, under parollen frihet under ansvar, i förhållande till den tidigare periodens starkare lagstyrning. Under denna period har de skogliga certifieringssystemen utvecklats i Sverige. Dessa ställer starkare krav på naturvårdsarbetet än lagstiftningen, exempelvis att avsätta skog för naturvård, lämna död ved och skyddszoner, öka andelen lövskog och äldre skog.

2004 bildas Bergvik Skog.

Den framtida skogen

Utifrån det naturvårdsarbete som vi bedriver idag så kommer den framtida skogen att ha en större variation i utseende, struktur och sammansättning. Samtidigt är frågan fortfarande öppen till vad vi ska använda skogen. Det finns ett behov av att använda skogens resurser för att skapa ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle där ökad tillväxt, innovation och hållbarhet baseras på skogen och den förnybara råvaran.

Back To Top