skip to Main Content

Vindkraft

Bergvik Skog möjliggör en utbyggnad av vindkraften genom att i första hand utveckla och söka tillstånd för vindkraftparker samt därefter upplåta marken till andra aktörer som bygger och driver dessa.

Upplåtelse av mark sker genom anläggningsarrende. Du kan läsa mer om Bergvik Skogs vindkraftprojekt här på vindkraftsavdelningens egna webbsida.

Svensk elproduktion har traditionellt vilat på två ben – vattenkraft och kärnkraft. Nu håller ett ”tredje ben” baserat på ny förnybar elproduktionsteknik på att ta form. Vinden är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att kraftfullt kunna bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle, både internationellt och i Sverige.

I Sverige är potentialen att bygga vindkraft mycket stor tack vare tillgången till stora landområden med goda vindförhållanden. Det faktum att en stor del av elproduktionen redan kommer från vattenkraft gör Sverige särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft.

Under senare år har det traditionella skogsbruket kompletterats med satsningar på förnyelsebar energi i form av skogsbränsle och vindkraft. Dessa satsningar är en viktig del i Bergvik Skogs hållbarhetsarbete. Det ligger också i linje med den politiskt beslutade omställningen till förnyelsebara energikällor. Genom reduktionen av koldioxidutsläppen bidrar vindkraften till att dämpa den globala uppvärmningen.

Vindkraften skapar också nya arbetstillfällen såväl under byggtiden som under den löpande driften av verken.

Vindkraftverk Glötesvålen
Vindkraftverk Härjedalen
Back To Top