skip to Main Content

Uppföljning

Flera uppföljningar genomförs av Bergvik Skog i egen regi, för att verifiera att beställda skogliga tjänster utförs enligt önskemål. De tjänster som följs upp är bland andra föryngringsavverkning, gallring, röjning och markberedning.

Bergvik Skog har sedan företaget bildades 2004 arbetat aktivt för att förbättra kvaliteten på utförd naturvård. Årligen genomförs en lottad stickprovsinventering på slutavverkade trakter. Motsvarande inventeringar sker regelbundet även för röjning, gallring, GROT-upptag och anläggning av ny skog.

Resultaten från uppföljningar och inventeringar används bland annat som underlag för kvalitetsdiskussioner med Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs som utförare av de skogliga åtgärderna.

nyckelbiotop
Back To Top