skip to Main Content

Löv

Skogsbete och människans brandbekämpning har historiskt sett gett sämre förutsättningar för lövträd att etableras i det svenska skogslandskapet.

Från 1960-talet till mitten av 1980-talet bekämpades lövträd aktivt inom skogsbruket, både mekaniskt och kemiskt, eftersom lövträd inte var av ekonomiskt intresse. Ökad kunskap om lövträdens betydelse för skogens biologiska mångfald har ändrat synen på lövskog. Idag arbetar skogsbruket aktivt för att öka arealen äldre lövrik skog och för att öka arealen mark som föryngras med lövträd.

Bergvik Skog har i samarbete med de skogliga förvaltarna testat olika tillvägagångssätt för att avgränsa bestånd lämpliga för lövproduktion. Erfarenheterna har samlats i riktlinjer för öka arealen lövdominerad skog på markinnehavet, dels genom bättre avgränsning av områden och dels genom anpassad skötsel. Dessutom har ett handlingsprogram med uppsatta mål antagits och riktlinjer har fastställts för skötsel av lövbestånd, med särskild inriktning på björk. Under 2017 har Bergvik Skog ökat arealen skog med lövskogsskötsel med 1 260 hektar. Tidigare uppföljningar av hanteringen av lövinnehållet i samband med röjningar  visar att det i genomsnitt finns 14 % löv efter åtgärd.

Användningsområden

Björk används till finpapper, spån- och träfiberskivor, plywood, möbler, slöjd, golv, inredningar, kemiska produkter (furfural, socker) och dekoration (masur).

Asp används till tändstickor och pappersmassa. En halv kubikmeter aspträ lär ge ca en miljon tändstickor!

Back To Top