skip to Main Content

Gran

Gran (Picea abies) är det vanligaste trädet i den svenska skogen, enligt Riksskogstaxeringen så består Sveriges virkesförråd på produktiv skogsmark till 41,7 % av gran.

Den svenska granen är skuggtålig men kan ändå planteras på kala hyggen om inte klimatet är för kärvt. Granen behöver god mark med jämn vattentillgång om den ska växa bra. Den stora barrmassan gör att granen kan hämta upp mycket vatten och näring från marken. På näringsrika marker är granen det trädslag som når högst virkesproduktion. Vanligen växer granen då tillsammans med blåbär, harsyra och linnea med flera växter. Granen utvecklar vanligen ett ytligt rotsystem som gör trädet stormkänsligt. Eftersom granen har en tunn bark överlever den inte skogsbränder till skillnad från tall.

granskog

Användningsområde

Gran är det dominerande trädslaget vid byggande och konstruktion. Dessutom används gran till tidningspapper, kraftpapper, konstfiber, sulfitsprit och byggplywood

Back To Top