skip to Main Content

Skoglig information

En förutsättning för att ta goda beslut inför framtiden, särskilt med hänsyn till klimat och miljö, är att ha bra underlag som beskriver tillgångarna skog, mark och vatten. Bergvik Skogs skogliga data finns registrerade i ett geografiskt informationssystem som kallas för BESK.

BESK hanterar all grundläggande skoglig information för alla bestånd, skoglig information som data om skogen, planerade och utförda åtgärder. Systemet innehåller även information om natur- och kulturvärden i skogen. Ett effektivt och säkert system för hantering och åtkomst av information medför bland annat minskad risk för misstag t ex avverkning i områden med höga naturvärden.

Efter några år av försöksverksamhet med skoglig inventering med hjälp av flygburen laserscanning så är nu hela Bergvik Skogs skogsmark laserinventerat. Laserscanningen ökar kvaliteten på den skogliga informationen avsevärt. Den ökade kvaliteten i sin tur skapar förutsättningar för bättre anpassning av skogsskötsel, bättre markutnyttjande och lägre kostnader i genomförande av de skogliga åtgärderna.

Den avverkning som sker på Bergvik Skogs mark ska vara långsiktigt hållbar både till utförande och i omfattning. För att veta hur mycket skog som kan avverkas görs avverkningsberäkningar som tar hänsyn till skogens utseende idag, framtida tillväxt, tillämpad skogsskötsel, samt de ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar som verksamheten har. I detta sammanhang avser långsiktigt utvecklingen under de närmaste 100 åren. Mätningar under 2015 visar att tillväxten i våra skogar har ökat med 6 % sedan föregående undersökning 2006. Avverkningsnivån under 2017 låg på ca 79 % av den totala tillväxten, dvs skogen har under året växt och lagrat in mer koldioxid än vad vi har valt att avverka.

Back To Top