skip to Main Content

Röjning

När träden är mellan 2 och 5 meter höga så har de vuxit så pass mycket att skogen börjar bli för tät. Då utförs röjning i skogen. Detta innebär att en del träd sågas omkull och framtida tillväxt fördelas istället på färre stammar som blir grövre fortare. Förutom att ekonomin gynnas så blir skogen även mer motståndskraftig mot snö och vindar.

Röjning utförs av skogsarbetare med röjsåg. Hela beståndet röjs inte likadant, det finns alltid vissa miljöer som exempelvis fuktiga områden eller kantzoner mot bäck som lämnas orörda för att gynna framtida naturvärden, exempelvis en ökad lövandel. Trädslag som rönn, sälg och asp lämnas oftast helt. Däremot kan det finnas kulturmiljöer som gamla husgrunder som röjs fram för att bevara och/eller synliggöra dem.

På Bergvik Skogs mark utförs all röjning av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs, eller av dem anlitade entreprenörer.

Röjd skog
Back To Top