skip to Main Content

Avverkning

På Bergvik Skogs marker förekommer två typer av avverkning, föryngringsavverkning eller slutavverkning respektive gallringsavverkning. Båda typerna av avverkning utförs på Bergvik Skogs mark alltid av Stora Enso respektive BillerudKorsnäs, eller av dem anlitade entreprenörer.

Vid gallring tas en del av trädstammarna bort så att de stammar som är kvar får en bättre möjlighet att utvecklas till ekonomiskt värdefulla träd. Vid gallring tas virket ut ur skogen, vanligen till massaved men ibland även till sågtimmer och biobränsle.

På Bergvik Skogs marker genomförs 1-3 gallringar. Den första gallringen utförs när träden är mellan 13 och 15 meter. Exakt när åtgärden utförs beror av de kvarvarande trädens förutsättningar att utvecklas vidare. På grund av den ökade skaderisken från stormar, så bör inga gallringar utföras när träden har passerat 20 meters höjd. All gallring utförs av maskiner, skördare som avverkar och skotare som samlar ihop och kör ut virket och lägger det i travar vid vägen.

Bergvik Skog har riktlinjer för att säkerställa att de naturvärden som håller på att skapas i gallringsskogen eller finns sedan tidigare ska finnas kvar. Även en del aktiva åtgärder som skapande av död ved och vård av kulturlämningar ingår i ambitionerna.

Som för andra större skogliga åtgärder, gallring, skogsvägsbyggnad, dikning, gödsling, så föregås alltid slutavverkning av en naturvärdesbedömning. Bedömningen sker för att identifiera nyckelbiotoper, områden med andra höga naturvärden och kulturmiljövärden som ska skyddas från åtgärder. Samtidigt identifieras lämplig detaljhänsyn, naturvärdesträd, trädgrupper, lämpliga körstråk med avseende på bärighet, topografi etc.

I det som kallas föryngringsavverkning alternativt slutavverkning tas huvuddelen av träden ut för att sedan anlägga en ny skog. Ibland lämnas en del träd kvar som fröträd som ska ge upphov till nästa generation träd. Huvudsakligen sköts avverkningen med hjälp av två olika maskiner. Först kommer skördaren som fäller, kvistar och kapar virket och sedan kommer skotaren som lastar och transporterar ut virket ur beståndet och därefter sorterar det i vältor vid vägen.

På Bergvik Skogs mark utförs all avverkning av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs.

Back To Top