skip to Main Content

Råvaran från skogen

Hur mycket råvara som plockas ut från skogen i form av timmer, massaved och biobränsle under ett år ska bland annat ställas i relation till hur mycket skogen växer under ett år.

Bergvik Skog har åtagit sig att hålla uttaget av råvara på ett sådan nivå att nivån kan upprätthållas under de närmaste 100 åren. I dagsläget tar Bergvik Skog ut ca 75-80 % av vad skogen hinner växa på ett år. Alltså under ett år hinner skogen växa mer än vad vi plockar ut i form av råvara. Samtidigt ska skogsbruket bidra till bevarandet av biologisk mångfald och värna sociala värden i skogen vilket också ska sättas i relation till avverkningsnivåer. Läs mer om hållbara avverkningsnivåer under Skogsbruk/Skoglig information, där finns information om vilka förutsättningar som tas med i beräkningarna. Läs mer om vad den skogliga råvaran kan användas till under Hållbarhet och bioekonomi.

Under ett år genomförs ungefär 4 300 avverkningar på Bergvik Skogs mark, siffran inkluderar både gallringar och föryngringsavverkningar. Under 2017 plockades det ut ca 7,7 miljoner m3sk från Bergvik Skogs svenska skogar och ungefär 0,3 miljoner m3sk från våra lettiska skogar.

Måttet m3sk står för skogskubikmeter och omfattar hela trädets volym inklusive barken och toppen. Det här måttet används för att beskriva hur mycket skog som finns på en yta. Skogskubikmeter ska jämföras med m3fub som avser fast mått under barken. Alltså då räknar man bort volymen från bark och även volymen från trädets topp. Detta mått används oftast vid försäljning av virke efter avverkning.

Bergvik Skog äger inga industrier och vi har heller ingen personal i skogen utan vi säljer avverkningsrätter till Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs. Det är alltså dessa två företag som avverkar och äger den råvara som tas ut från Bergvik Skogs skogar.

Back To Top