skip to Main Content

Skogsbruk

Bergvik Skogs mål med skogsskötsel är att skapa skog som utifrån rådande förhållanden skapar bäst ekonomi samtidigt som våra målsättningar för naturvård samt social hänsyn uppnås.

Huvuddelen av Bergvik Skogs marker ligger i områden, som brukats under mycket lång tid genom både traditionellt jordbruk, gruvdrift och ett virkesproducerande skogsbruk. För att konstruktivt bidra till bevarandet av mångfalden måste särskilt värdefulla skogar bevaras och värden säkras eller återskapas i det brukade landskapet.

Genom en kombination av ekologisk landskapsplanering, anpassade skötselmetoder och generell hänsyn ska hanteringen av skogen bidra till att Bergvik Skogs naturvårdsambitioner nås. Hur skogarna brukas, påverkas av ramar i skogsvårdslagstiftningen samt de frivilligt påtagna skogscertifieringarna FSC® och PEFC.

Bergvik Skogs stab i Falun arbetar bland annat med policyer och riktlinjer för skogsskötsel vilka kommuniceras till Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs. För den praktiska tillämpningen i skogen skapar Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs i sin tur instruktioner som följer Bergvik Skogs riktlinjer. Operativa skogstjänster (skogsvård, vägunderhåll och dylikt) och skoglig förvaltning köps i allt väsentligt från Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs i enlighet med avtal.

Back To Top