skip to Main Content

Lettland

Bergvik Skog etablerades i Lettland 2008 genom förvärv av två lettiska bolag, därefter har ytterligare mark köpts in och innehavet uppgår numera till drygt 100 000 hektar mark.

Utöver 80 000 hektar skogsmark så omfattar markinnehavet i Lettland omföringsmark, utarrenderad åkermark, små inägor och impediment. Under 2017 avverkades ungefär 300 000 m3sk. Den årlig tillväxten är ca 300 000 m3sk.

Vår lettiska verksamhet är sedan 2013 certifierad enligt FSC®. Den lettiska Skogsstyrelsen ansvarar för landets skogliga register, inklusive privatägd mark, för dessa marker finns tydliga beskrivningar av olika skyddade skogar och andra marker. Vid skoglig planering för skogsbruk så syns det tydligt var det finns restriktioner i enlighet med systemet. Därutöver så saknas det information om vilka ytterligare skyddsvärda skogar som förekommer, exempelvis skogar som kan klassas som nyckelbiotoper. Eftersom Bergvik Skog är FSC®-certifierade även i Lettland så har vi åtagit oss att identifiera dessa skyddsvärda skogar. För detta ändamål används naturvärdesbedömning vid planering av skogliga åtgärder. Alla områden med potentiellt höga naturvärden kontrolleras sedan av en extern part, för att fastställa att det är nyckelbiotop.

Du kan läsa mer om Bergvik Skog i Lettland på verksamhetens egna hemsida.

083-20120611_141904_13
584-20160729_162712_42
Back To Top