skip to Main Content

Viltförvaltning

Viltförvaltning utgör en viktig del av Bergvik Skogs skogsförvaltning. Eftersom värdet av virkesproduktionen är många gånger större än värdet av jaktintäkterna prioriterar Bergvik Skog skogsskötselmålen. Genom att reglera antalet älgar kan betesskador på framför allt ung tall hållas inom acceptabla gränser.

Bergvik Skogs marker ska bidra till att alla djurarter, som är knutna till de naturtyper som finns i Mellansverige, ska kunna finnas i livskraftiga populationer. Grundsynen är att storleken på olika djurpopulationer, ska fastställas utifrån den foderproduktion som landskapet erbjuder och skador som respektive art kan förorsaka.

Eftersom värdet av virkesproduktionen är många gånger större än värdet av jaktintäkterna, prioriterar Bergvik Skog skogsskötselmålen framför önskemål om viltpopulationer, som är avsevärt större än vad som krävs för att de ska vara livskraftiga. Viltförvaltningen ska därför leda till att betesskador på framför allt ungskog av tall, ska hållas inom acceptabla gränser genom att reglera antalet älgar. Detta ger samtidigt positiva effekter för den biologiska mångfald som är knuten till mer betesbegärliga växter, exempelvis asp och rönn.

Back To Top