skip to Main Content

Våra fastigheter

Bergvik Skog AB:s fastighetsinnehav i Sverige ligger de två dotterbolagen Bergvik Skog Väst AB och Bergvik Skog Öst AB. ”Västbolaget” äger det fastighetsinnehav som i samband med Bergvik Skogs bildande år 2004  köptes av Stora Enso och som då ägdes av dess dotterbolag Stora Kopparbergs Bergslags AB. På motsvarande sätt utgörs det fastighetsinnehav som ägs av ”Östbolaget” av de skogsfastigheter som Bergvik Skog vid bolagets bildande förvärvade av Korsnäs AB.

Fastighetsinnehavets belägenhet framgår av kartan här. Utöver detta äger Bergvik Skog ca 100 000 ha i Lettland. Innehavet i siffror (oktober 2012):

Bolag Antal fastigheter Total areal (hektar)
Bergvik Skog Väst AB 6 547 1 964 067
Bergvik Skog Öst AB 109 421 758
Bergvik Skog Sverige 6 656 2 385 825

Skogsfastigheter

Bergvik Skog arbetar kontinuerligt med att strukturera markinnehavet i värdeökande syfte, köp respektive försäljning av egendom pågår därför löpande. Alla ärenden rörande köp och försäljning hanteras av respektive områdesansvarig på fastighetsavdelningen.

Tomter och byggnader

Bergvik Skog äger av historiska skäl ett antal byggnader som är spridda över markinnehavet. I den mån byggnaderna inte används för internt bruk och är i tillfredsställande skick är de i allmänhet uthyrda. I samband med att ett hyresförhållande upphör bjuder vi ofta ut byggnad med tomt till försäljning. Målet är att i den takt det är möjligt helt avveckla vår uthyrningsverksamhet.

Bergvik Skog driver ett antal exploateringsprojekt med målet att skapa tomtområden för permanent- eller fritidshus. Vi är också öppna för att sälja stycketomter utom plan i lägen där det inte innebär en olägenhet för vårt skogsbruk.

Fastighetsavdelningens respektive områdesansvariga ansvarar för dessa försäljningar och förfrågningar.

Back To Top