skip to Main Content

Mer om fastighetsförvaltning

Här kan du läsa mer om olika typer av arrenden, upplåtelser, täkter, servitut med mera.

Arrende

Definitionen på arrende är upplåtelse av jord mot vederlag och att upplåtelsen i princip skall vara total. En gratisupplåtelse kan alltså inte definieras som ett arrende och inte heller en jakträttsupplåtelse då den långt ifrån kan betraktas som en totalupplåtelse av jord. Att sedan begreppet jaktarrende är språkligt fast rotat förändrar inte detta fastighetsrättsliga faktum. Ett jaktarrende är alltså fastighetsrättsligt inte ett arrende utan en partiell nyttjanderätt. Det finns fyra typer av arrenden: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Jordbruksarrenden

Jordbruksarrende finns av två typer; gårdsarrende och sidoarrende, skillnaden är väsentligen att i gårdsarrendet ingår bostad för arrendatorn. Bergvik Skog har inga gårdsarrenden kvar. Sidoarrendena hanteras av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs skogsorganisationer.

Bostadsarrende

Med bostadsarrende avses arrendeupplåtelse som sker för annat ändamål än jordbruk och som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus. Kallas ofta för arrendetomt och man säger att arrendatorn äger en byggnad på ofri grund. Vi upplåter inga nya bostadsarrenden men hanterar många gamla. Även detta sköts av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs organisationer.

Anläggningsarrende

Upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk och där arrendatorn har rätt att uppföra byggnad för förvärvsverksamhet. Vanliga typer av anläggningsarrenden för Bergvik Skog är upplåtelser av vindkraftverk, master och större täkter.

Lägenhetsarrende

Är upplåtelse av arrende för annat ändamål än jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Det är alltså inte fråga om upplåtelse av en lägenhet i ett hus (vilket heter hyra). Exempel: mindre täkter där inga byggnader av betydelse uppförs, master utan teknikbodar. Lägenhetsarrenden hanteras av respektive områdesansvarig på Bergvik Skogs fastighetsavdelning.

Hyra

Upplåtelse av hus eller del av hus mot ersättning. Upplåtelsen gäller oftast på obestämd tid och hyresgästen har ett starkt besittningsskydd. Bergvik Skog hyr inte längre ut bostäder men befintliga kontrakt hanteras av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs organisationer.

Jakt

Partiell upplåtelse där nyttjanderättshavaren har rätt att jaga. All jakträttsupplåtelse hanteras av Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs lokalt. Kontaktperson är Michael Larsson. 

Fiskerättsupplåtelser

Fiskerättsupplåtelser upp till 5 år på Bergvik Skog Västs marker handhas av Stora Enso Skog lokalt, medan längre fiskeupplåtelser handhas av Bergvik Skogs fastighetsavdelning, liksom Bergvik Skog Östs marker samtliga fiskerättsupplåtelser.

Täkter

Nyttjanderätt (anläggnings- eller lägenhetsarrende) för uttag av naturfyndighet så som berg, grus, torv, gas m.fl. Dessa hanteras av Bergvik Skogs fastighetsavdelning, av respektive områdesansvarige.

Servitut

Det finns av två typer, avtalsservitut som är en frivillig överenskommelse för all framtid och officialservitut som bildas av lantmäteriet vid fastighetsbildning. Servitut innebär att en rättighet för ägare av en viss fastighet att för visst ändamål nyttja område på annan fastighet. Till skillnad från nyttjanderätt består rättigheten alltid vid ägarbyte. Samtliga servitut hanteras av fastighetsavdelningen i Falun.

Back To Top