skip to Main Content

Fastigheter

Bergvik Skog är en av Sveriges största skogsägare och marken som skogen står på är indelad i fastigheter. När man säger fastighet associerar många till ett hus, men i själva verket är en fastighet ett markområde.

En fastigheten kan ha så kallade fastighetstillbehör vilket kan vara en eller flera byggnader, stängsel och andra anläggningar. Även de på rot stående träden är fastighetstillbehör.

All mark som finns i Sverige är indelad i fastigheter som i sin tur har en unik fastighetsbeteckning som börjar med kommunnamnet, och därefter traktnamn och ett nummer, exempelvis Söderhamn Bergvik 1:1.

Bergvik Skogs fastighetsavdelning hanterar alla ärenden av fastighetsjuridisk karaktär. Köp och försäljning av skogsfastigheter, försäljning av tomter och hus, hantering av servitut, ledningsrätt, arrenden och andra typer av upplåtelser. Avdelningen ansvarar även för att hålla register över Bergvik Skogs fasta egendom.

Utöver bolagets egen användning finns ett antal externa nyttjare, som via avtal använder Bergvik Skogs mark till olika ändamål. Vanligt förekommande nyttjanderätter är vindkraftparker, jakt, täkter, el- och teleledningar, mobiltelefonmaster, vägservitut, bostadsarrenden, brygg- och båtplatser. Totalt hanterar Bergvik Skogs fastighetsavdelning ca 8 000 avtalade nyttjanderätter.

Back To Top