skip to Main Content

Bergvik Skog ska genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.

Skog, mark och vatten

Bergvik Skog är ett av Europas största skogsägande bolag med en årlig avverkningsvolym på ca 6 miljoner mfub i Sverige. Det svenska markinnehavet omfattar drygt 2,3 miljoner hektar mark och det lettiska drygt 0,1 miljoner hektar.

Bergvik Skog äger även tre skogsplantskolor belägna i Dalarna, Gästrikland och Värmland. Plantskolorna levererar årligen sammanlagt ca 60 miljoner plantor. Bergvik Skog verkar därutöver för etablering av vindkraftverk på bolagets mark i Sverige.

Bergvik Skogs svenska markinnehav ligger till övervägande del i Mellansverige men det omfattar även fastigheter i Halland, Härjedalen samt Jämtland. Största delen av innehavet är produktiv skog men ca 5 % är lågproduktiv mark som inte kan producera över en skogskubikmeter per hektar och år. Dessa så kallade impediment är undantagna från aktivt skogsbruk genom lagstiftning.

Av Bergvik Skogs produktiva skogsmarksinnehav på 1,9 miljoner hektar är ca 130 000 hektar produktiv skogsmark frivilligt avsatt för naturvårdsändamål. Bergvik Skogs fjällnära skog ovan naturvårdsgränsen i Härjedalen (drygt 30 000 hektar) och stora delar av den fjällnära skogen i Dalarna (knappt 10 000 hektar) brukas inte. Därutöver avsätts årligen ca 5 % av den avverkningsbara volymen som naturvård eller social hänsyn i samband med avverkning.

Skog och utsikt
Skog, utsikt och stor sten
Back To Top