skip to Main Content

Relationen till Stora Enso och BillerudKorsnäs

Bergvik Skog har ingen industriell verksamhet. Den råvara som produceras på Bergvik Skogs marker köps av Stora Enso och BillerudKorsnäs som avverkningsrätter. Avverkningsrätterna garanteras genom långsiktiga virkesavtal.

Bergvik Skog har inte någon fältorganisation. Istället köps alla operativa skogstjänster som skogsvård, vägunderhåll och dylikt samt skogliga förvaltning från Stora Enso och BillerudKorsnäs. Bergvik Skogs stab i Falun, totalt 30 personer, arbetar bland annat med policyer och riktlinjer för skogsskötsel vilka kommuniceras till Stora Enso och BillerudKorsnäs. För den praktiska tillämpningen i skogen skapar Stora Enso respektive BillerudKorsnäs i sin tur instruktioner som följer Bergvik Skogs riktlinjer.

Bergvik Skog genomför uppföljningar av de utförda skogliga åtgärderna, med avseende på naturvård, kulturvård samt rent produktionsmässiga aspekter. Uppföljningarna är en del av underlaget vid prisförhandlingar samt kvalitetsdiskussioner kring utförda skogliga åtgärder mellan Bergvik Skog och de skogliga entreprenörerna Stora Enso respektive BillerudKorsnäs.

Back To Top