skip to Main Content

Styrelse

Bergvik Skogs styrelse har det övergripande ansvaret för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen består av nio nominerade ledamöter som är fristående från företagsledningen. Arbetet leds av styrelseordförande Lars-Eric Åström.

Bergvik Skogs styrelse består av nio nominerade ledamöter, varav två nomineras av delägaren Stora Enso och en nomineras av delägaren BillerudKorsnäs. Plantskolornas fackliga representant är utsedd arbetstagarledamot tillsammans med en ersättare. Samtliga styrelseledamöter är fristående från företagsledningen. VD ingår inte i styrelsen, men är föredragande och bolagets jurist tjänstgör som sekreterare på styrelsemöten.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens organisation och förvaltning. Arbetet leds av styrelseordförande Lars-Eric Åström.

Styrelsen fastlägger koncernens övergripande strategi och beslutar om policys avseende miljö, personal, kommunikation, avverkning samt bolagets uppförandekod. Ordföranden har en kontinuerlig dialog med VD och tillser att ledamöter har tillgång till underlag inför beslut. Därutöver ansvarar ordföranden för kommunikation i ägarfrågor samt leder utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Styrelsen äger rätt att utse kommittéer för att förbereda styrelsefrågor inför styrelsesammanträden. Ersättningskommittén fastställer bland annat VD:s anställningsförmåner. För nominering av styrelseledamöter samt för förslag till styrelsearvoden finns en nomineringskommitté, bestående av representanter för de fem största aktieägarna med undantag för Stora Enso och BillerudKorsnäs som tillsätter sina egna ledamöter. Utöver de två nämnda kommittéerna finns även en revisionskommitté.

Lars-Eric Åström, styrelseordförande

Född 1946, invald 2011. Gymnasieingenjör.

Ordförande i Länsförsäkringar Östgöta. Hedersledamot i KSLA.

Gunnar Balsvik

Född 1959, invald 2004.

Verkställande direktör Kåpan pensioner försäkringsförening. Styrelseledamot i Fastighets AB Stenvalvet  och Profi fastigheter AB.

Johan Lindman

Född 1958, invald 2009. Civilekonom.

Senior Vice President Global Forestry and Supply Chain, Stora Enso Biomaterials. Styrelseledamot i SLU och Skogsindustrierna. Ledamot i IVA.

Per Lyrvall

Född 1959, invald 2012. Jurist.

Chefsjurist och Sverigechef Stora Enso AB

Andreas Mattsson

Född 1978, invald 2017. Jurist

Chefsjurist, BillerudKorsnäs Skog&Industri AB.

Johan Löwen

Född 1959, invald 2015. Civilingenjör.

VD och styrelseledamot i Sjösa Förvaltnings AB och Limmersvik AB. Styrelseledamot i Boo Egendom AB, Firefly AB, Hargs Bruk AB, HäradSkog i Örebro AB samt Landshypotek Bank AB

 Bob Persson

Född 1950, invald 2015.

VD och styrelseordförande i Persson Invest Skog AB. Arbetande styrelseordförande i Persson Invest AB. styrelseordförande i Diös Fastigheter AB, styrelseledamot i Gällö Timber AB, Gällö Skog AB, Volvofinans Bank AB, Jämtlands Bryggeri AB samt NHP Eiendom AS, ordförande för Handelsbankens styrelse för Norra regionen, ledamot i Stiftelsen Margaretagården

Beatrice Kämpe-Nikolausson

Född 1972, invald 2016.

VD och styrelseledamot i Länsförsäkring Kronoberg. Styrelseordförande i Hjalmar Petri Holding AB, Aktiebolaget Hjalmar Petri, Hjalmar Petri KLO7 AB samt Hjalmar Petri Elden AB, Styrelseledamot i LF Affärsservice Sydost AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag, Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag, T-Emballage Thuresson Aktiebolag samt Micki Leksaker Aktiebolag.

Magnus Fernström

Född 1981, invald 2017. Civilekonom, HHS.

Investment manager, FAM AB. Styrelseledamot och ordförande, KTH Seed Capital KB & KTH Chalmers Capital KB samt medlem av investeringskommittén,  Alfvén & Didriksson AB.

Karl Hedin

Född 1949, invald 2017. Ekonom.

Styrelseordförande, AB Karl Hedin.

Tommy Skei

Född 1966, invald 2013. Arbetstagarrepresentant.

Adam Lindgren

Född 1991, invald 2017. Arbetstagarsuppleant

Back To Top