skip to Main Content

Bolagsstyrning

Styrelsen beslutar om verkställande direktörens (VD:s) befogenheter genom att fastställa en instruktion för VD och genom fastställande av budget för respektive verksamhetsår.

Styrelsen äger rätt att utse utskott för att förbereda styrelsefrågor inför styrelsesammanträden. En nomineringskommitté ska till styrelsen innan årsstämman presentera förslag på ledamöter och ersättning till styrelsen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens organisation och förvaltning. Styrelsen fastlägger koncernens övergripande strategi och godkänner därutöver förslag till policyerna för miljö, personal, kommunikation, avverkning samt etiska riktlinjer. Arbetet leds av styrelseordföranden Lars-Eric Åström, som ansvarar för organisation av och effektivitet i arbetet. I detta ingår en kontinuerlig dialog med VD och att tillse att ledamöter har tillgång till underlag inför beslut. Därutöver företräder styrelseordföranden koncernen i ägarfrågor samt leder utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Back To Top