skip to Main Content
Sandodla hanne i parningsdrakt Foto Berglind

En ovanlig skönhet

Sandödlan är den ovanligaste av våra tre svenska ödlor och den är klassad som sårbar på artdatabankens artlista. Troligen vandrade sandödlan in i Sverige under värmeperioden 7 000- 500 år f Kr. Historiskt sett har skogsbränder skapat de livsmiljöer som ödlan är beroende av och idag är igenväxning ett hot mot sandödlan. På Brattforsheden i Värmland har Bergvik Skog tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen återskapat sandödlemiljöer med öppna solvända sandytor, ljungområden och död ved. Förutom sandödlan så har åtgärderna även gynnat andra hotade arter som mosippa, silversandbi och nattskärra. Foto: Sven-Åke Berglind

Back To Top