skip to Main Content
impediment

En annan typ av skog

Bilden visar höstgryningens första ljus på en tallmyr, ett slags skogligt impediment. I Sverige finns det 7 miljoner hektar* skogliga impediment (5 miljoner lågproduktiv skogsmark och 2 miljoner hektar träd- och buskmark). Ett skogligt impediment är ett område där skogen inte kan växa tillräckligt mycket under ett år för att området ska få användas för skogsbruk enligt svensk lag. Det är alltså skogsområden som inte brukas men områdena räknas dock inte in i svensk statistik för hur mycket mark som är skyddad. 7 miljoner hektar motsvarar ungefär 17 % av Sveriges landyta.

*En hektar motsvarar 100 gånger 100 meter dvs 10 000 kvadratmeter eller ungefär 1,2 fotbollsplaner baserat på de internationella maxmåtten.

Back To Top