skip to Main Content
kulturstubbarna

En annan sorts stubbe

Jag har tidigare berättat om högstubbarna som lämnas på hyggen och som forskning har visat är viktiga för den biologiska mångfalden. Men på hyggen kan det även skapas sk kulturstubbar. De är bara 1,3 meter höga och markerar kulturlämningar eller fornlämningar som kolbottnar, fångstgropar eller tjärdalar. Även stigar och äldre vägar kan markeras med kulturstubbar.

Back To Top