skip to Main Content

Om Bergvik Skog

Bergvik Skog är en av Europas största privata markägare. Vi producerar miljöcertifierad skogsråvara och upplåter mark, bland annat till jakt, fiske och täktverksamhet. Årligen produceras 60 miljoner skogsplantor i tre egna plantskolor. Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

I Sverige äger Bergvik Skog 2,3 miljoner hektar mark i framför allt Mellansverige och i Lettland är vi den största privata skogsägaren med 0,1 miljoner hektar skog. Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 6 miljoner m³fub. Under ett år genomförs ungefär 4 000 avverkningar för föryngring eller gallring på Bergvik Skogs mark.

För att säkra återväxten i skogen äger Bergvik Skog även tre skogsplantskolor i Värmland, Gästrikland och Dalarna. Årligen produceras ca 60 miljoner plantor. Drygt 70 % av plantorna används till återplantering på Bergvik Skogs marker, resterande säljs till externa kunder.

Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. Idag finns 112 verk på bolagets mark.

Bergvik Skog arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet. Fastighetsavdelningen hanterar drygt 8 000 avtalade nyttjanderätter på markinnehavet.

Koncernen har totalt ca 120 anställda, varav mer än hälften arbetar i plantskolor, 24 i Lettland och resterande 30 på huvudkontoret i Falun. Därutöver finns två anställda industridoktorander.

Back To Top