skip to Main Content

Rennäring

Bergvik Skog upplåter frivilligt mark för renskötsel genom förlikningsavtal. Renskötsel går oftast bra att kombinera med det skogsbruk som Bergvik Skog bedriver. I några avseenden kan emellertid den ordinarie skogsskötselinriktningen försvåra renskötseln.

Hänsyn till rennäringen behövs bland annat för lavrika områden som är viktiga för bete, viloplatser utmed vandringsstråk och för att undvika begränsningar i framkomlighet för renarna. Det är Bergvik Skogs avsikt att de negativa effekterna för renskötseln ska bli så små som möjligt inom ramen för det rationellt bedrivna skogsbruket. För att detta ska uppnås krävs emellertid väl fungerande återkommande samråd och kontinuerlig dialog mellan skoglig planeringspersonal och berörda samebyar. Under 2017 har Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs, på uppdrag av Bergvik Skog, genomfört 12 samråd med rennäringen kring drygt 160 olika områden. Därutöver genomförs årligen ett övergripande samrådsmöte. I detta möte deltar berörda samebyar tillsammans med Bergvik Skog, Stora Enso Skog, BillerudKorsnäs och andra bolag som skrivit under förlikningsavtalet.

Bergvik Skog deltar aktivt i ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäringen och skogsbruket. Bakom projektet står Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Skogsstyrelsen tillsammans med de fem certifierade skogsbolagen. Projektet finansieras av parterna och EU:s Landsbygdsprogram. En viktig del av projektet är utbildning av rennäring i skogsbruk och utbildning av skogsbrukare i rennäring. Utbildningssatsningen kallas ”Skog och ren” och består av tre delar: en modul i Skogsskötselskolan för samrådande personal och samebyarna; fältutbildningar; tryckt informationsmaterial.

Back To Top