skip to Main Content

Lokala dialoger

På kommunnivå är Bergvik Skog i många fall den dominerande markägaren med många kontakter med lokalsamhällen, lokal näringsverksamhet, boende och andra intressenter. 

I vissa geografier har andra intressen större betydelse än biologisk mångfald och andra prioriteringar kan behöva göras vid skogliga åtgärder. I Bergvik Skogs riktlinjer finns det utrymme för sådan omprioritering av vardagshänsynen. Vid slutavverkningar som berör platser av särskild vikt för lokala intressenter erbjuder Bergvik Skog via skogsförvaltande företag samråd. Exempel på viktiga platser är elljusspår, badplatser och båtplatser. Till samrådet kallas de som visat intresse och de som kan identifieras som direkt berörda av åtgärden. Varje inkommen synpunkt vägs in vid planering och varje intressent ska även få svar på hur den inlämnade synpunkten hanterats.

Stora Enso Skog har på Bergvik Skogs mark i Hagfors utvecklat ett nytt arbetssätt med förebyggande dialoger i tätortsnära skogar. Tanken är att i ett tidigt planeringsskede involvera allmänheten i syfte att identifiera områden som värderas högt som rekreationsområden och att därefter föra en diskussion om tänkbar hänsyn. Stora Enso Skog har även tidigare lämnat omfattande hänsyn i enlighet med Bergvik Skogs riktlinjer men intressenterna uppfattar inte alltid hänsynen som en anpassning av skogsbruket till sociala värden. Syftet med det nya arbetssättet är även att underlätta kommande samrådsprocesser.

I och med att Bergvik Skog inte har någon egen fältpersonal hanteras utredningar kring synpunkter till stor del av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs som har lokalkunskap om vad som sker i skogen. Det övergripande ansvaret för alla ärenden åligger däremot Bergvik Skog därför registreras och bevaras alla synpunkter i vårt interna observationssystem. Aktuella ärenden tas alltid upp på ledningsgruppens mötesagenda.

Back To Top