skip to Main Content

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten ger oss tillgång till skog och mark även om vi inte själva äger den. Huvudregeln som vi ska respektera är att inte störa och inte förstöra.

I Sverige gör allemansrätten att vi alla har möjlighet att röra oss fritt i skogen oavsett om det är vi som äger den eller inte. Samtidigt medför allemansrätten krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv men även mot markägare och andra besökare. Huvudregeln i allemansrätten är inte störa inte förstöra.

Några saker att tänka på enligt Naturvårdsverket

  • Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
  • För att inte störa de som bor i området, tänk på att inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
  • Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
  • När man rider eller cyklar i terrängen är det risk för markskador. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
  • Det är ok att tälta på annans mark en natt men fråga markägaren om lov när det gäller längre perioder
  • Ta rätt på ditt skärp istället för att lämna det i naturen
  • Elda aldrig när det råder eldningsförbud eller är torrt i marken, använd avsedda grillplatser och kom ihåg att släcka elden ordentligt
  • Det är inte tillåtet att ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
  • Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Allemansrätten i sig är inte en lag men den omges av andra lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Allemansrätten har stöd i grundlagen i 2 kap. 18 § regeringsformen som säger att ”alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Däremot innehåller grundlagen ingen ytterligare information om vad rätten i sig innebär. I Miljöbalkens 7 kapitel om skydd av områden står det i den första paragrafen att: ” Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”. Av Brottsbalken framgår bland annat att du inte får gå så långt in på annans tomt att du gör dig skyldig till hemfridsbrott och att du begår skadegörelse om du olovligen tar växande träd, grenar och bark. Det finns heller inte någon motoriserad allemansrätt. Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen.

För skyddade områden som naturreservat och nationalparker kan särskilda regler gälla som inskränker Allemansrätten. Läs därför alltid noggrant på i förväg eller på de skyltar som vanligtvis finns vid ingångar till skyddade områden. Ytterligare information om Allemansrätten finns på www.naturvardsverket.se/allemansratten

Back To Top