skip to Main Content

Sociala värden

Det är viktigt för Bergvik Skog att genom dialog med representanter för andra intressen uppnå goda resultat även inom andra områden än bevarandet av biologisk mångfald.

Ett av Bergvik Skogs hållbarhetsmål är att vi ska synliggöra sociala värden i våra skogar. Skogsstyrelsen (2013) har definierat skogens sociala värden som ”de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”. Dessa värden rör skogens betydelse för:

  • hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö
  • fritidsupplevelser, friluftsliv och turism
  • upplevelsevärden och sociala naturkvaliteter
  • estetiska värden
  • pedagogik och kunskap om skog och miljö
  • lek, samvaro och sociala relationer
  • intellektuell och andlig inspiration identitet och kulturarv

Tätortsnära skogar, dvs de skogar som ligger närmast städer, är de skogar som får flest besök av människor. Undersökningar visar dock att det är lite olika vilka typer av skogar som i allmänhet tilltalar oss. Variation i struktur, trädslag och ålder är uppskattat men likaså fri sikt och möjlighet att ta sig fram obehindrat. Av det senare kan man dra slutsatsen att en skog med höga bevarandevärden med många liggande döda träd på marken (sk lågor) inte är vad folk i allmänhet väljer för sin skogspromenad.

Inom många geografier är Bergvik Skog den dominerande markägaren vilket ger många kontakter kring skogens betydelse för olika människor. Det är viktigt för Bergvik Skog att genom dialog med representanter för andra intressen uppnå goda resultat även inom andra områden än bevarandet av biologisk mångfald. I Bergvik Skogs riktlinjer finns det utrymme för omprioritering av vardagshänsynen. Vid slutavverkningar som berör platser av särskild vikt för lokala intressenter erbjuder Bergvik Skog via skogsförvaltande företag samråd det kan exempelvis vara elljusspår, badplatser och båtplatser.

Arbetet med att synliggöra sociala värden i våra skogar handlar även om att öka intresset för skog och bygga kunskap om skog. Ett led i detta är Bergvik Skogs Facebook-kanal Nyfiken på skog som även finns på vår hemsida. Vi bidrar även ekonomiskt till och ställer delar av vår mark till förfogande för Skogen i Skolans verksamhet. Vi ser verksamheten som en viktig investering för framtiden – för att skapa kunskap om skog hos barn men framför allt för att väcka deras nyfikenhet.

Skogen i Skolan startade 1973 och är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet med verksamheten är att på skolornas villkor, koppla samman teori och praktik. Målsättningen är att öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden, arbeta för ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring, erbjuda skolor möjlighet till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.

Bergvik Skog har de senaste åren även bidragit till Lopme Naestie. Lopme naestie betyder snöstjärna och är namnet på de återkommande samiska fest- och kulturdagarna i Funäsdalen. Festivalen synliggör årligen samisk kultur och näring i området med ett spännande och brett program.

Back To Top