skip to Main Content

Vattendrag och våtmarker

Bergvik Skogs mål är att minska påverkan på biologiska värden i naturliga vattendrag, bland annat arbetar vi med restaureringsåtgärder i tre olika vattenlandskap.

Inom Bergvik Skogs handlingsprogram för vattenvård har en inventering av vandringshinder för fisk och andra organismer genomförts. Inventeringen identifierade felaktigt placerade vägtrummor i anslutning till särskilt värdefulla vatten och under kommande år ska vägtrummor som utgör vandringshinder bytas ut.

Bergvik Skog har utsett två vattenlandskap i Gävleborg Skärjån och Västerhocklan. Inom dessa områden har berörda vatten inventerats och dialoger förs med intressenter för att prioritera och genomföra restaurerande och bevarande åtgärder. Exempel på åtgärder är att lägga i död ved och stenblock i vattnet för att återskapa livsmiljöer, lägga igen diken så att våtmarker skapas, minska slamtransport från diken, samt återskapa lekbottnar för fisk eller lekvatten för groddjur. 2015 utsågs Bergvik Skogs gölgrodeprojekt i Norduppland till bolagets tredje vattenlandskap.

Vi jobbar med även med miljömål för att minska körskador, bland annat i anslutning till känsliga områden nära vatten och vid överfarter av vattendrag.

innan-restaurering
Innan restaurering
efter-restaurering
Efter restaurering
Back To Top