skip to Main Content

Restaurerande åtgärder

Bergvik Skogs marker har brukats under mycket lång tid därför vill vi arbeta med restaurerande åtgärder som återskapar olika typer av skogliga miljöer som annars är ovanliga idag.

Restaurerande åtgärder sker bland annat inom åtgärdsprogram för hotade arter exempelvis som för sandödlan. På Brattforsheden i Värmland har täta produktionsskogar omvandlats till sandödleanpassade livsmiljöer på fem år. Tallgrupper har sparats, sandytor har skrapats fram och döda liggande träd, så kallade lågor, har skapats. Arbetet har bidragit till att sandödlepopulationen ökat markant i området. Det är inte bara sandödlan som gynnas av åtgärderna. Andra arter som trivs i dessa miljöer är bl.a. mosippa, silversandbi och nattskärra.

Brand är en av de viktigaste naturliga störningarna i barrskogslandskapet. Eftersom bränder effektivt har stoppats historiskt sett för att skydda människan finns det idag många hotade skogslevande arter som är anpassade till återkommande bränder. För att ge dessa arter möjlighet att fortleva krävs åtgärder. Naturvårdsbränning är en effektiv åtgärd för att nyskapa brandpräglade skogar med exempelvis döda och brandskadade träd. Bergvik Skogs mål är att varje år bränna 300-800 hektar skogsmark, både hyggen och frivilligt avsatt skog med träd kvar. Det är även möjligt att på olika sätt ”härma” en störning orsakad av brand, t ex genom att aktivt skada träd eller nyskapa död ved som lämnas kvar som hänsyn i samband med avverkning. Bergvik Skog driver tillsammans med andra aktörer forskningsprojekt för att vidareutveckla brukningsmetoder som kan efterlikna brandeffekter.

Brattforsheden
Brattforsheden, Värmland
Sandödlehona vid Brattforsheden
Sandödla
Back To Top