skip to Main Content

Vardagshänsyn

För att konstruktivt bidra till bevarandet av biologisk mångfald måste dels särskilt biologiskt värdefulla skogar bevaras och dels måste nya framtida biologiska värden återskapas i det brukade landskapet vardagshänsyn lämnas vid avverkning.

Vardagshänsyn, naturvård

Det första steget i planeringen inför skogliga åtgärder som avverkning, gallring, och byggnation av skogsbilväg är en naturvärdesbedömning. Bedömningen sker för att identifiera nyckelbiotoper och områden med andra höga naturvärden och kulturmiljövärden (1) som ska avsättas i sin helhet från skogsbruk. Samtidigt planeras för att skapa framtida biologiska värden genom vad som kan lämnas som lämplig vardagshänsyn. Det kan handla om att skapa skyddszoner eller kantzoner runt vattendrag (2), lämna kvar en tillräcklig andel lövträd (3) eller att på sikt öka andelen gammal skog (4). I planeringen ingår även att identifiera var det är lämpligt att köra skogsmaskiner för att undvika körskador.

För att främja den biologiska mångfalden sparas högstubbar (5), särskilda naturvärdesträd (6), död ved (7), trädgrupper (8) och områden som behöver särskild hänsyn som sumpskogar (9). Vardagshänsynen är vanligen inte artspecifik utan ska återskapa bättre förutsättningar för många arter som anses missgynnade i skogslandskapet. En bristvara i det brukade skogslandskapet har varit stående och liggande döda träd, idag lämnas därför död ved långsiktigt på eller i anslutning till hygget. Många insekter, fåglar, mossor, lavar med mera är beroende av sådana livsmiljöer för sin överlevnad och utveckling.

Vardagshänsynen bidrar till att den nya skogen som växer upp blir mer varierad med inslag av äldre skog, mer lövträd och död ved. Vardagshänsynen eller som den även kallas den generella hänsynen omfattar vanligen arealer upp till två hektar, medan frivilliga avsättningar kan variera mellan 0,5 hektar till flera hundra hektar. En hektar motsvarar en kvadrat om 100 gånger 100 meter.

För att identifiera förbättringsområden anlitar Bergvik Skog fristående konsulter för uppföljningar på utförd naturvård som vardagshänsyn. Vi följer även upp hur naturvärdesbedömningar är gjorda inför skogliga åtgärder. Uppföljningsresultaten är en del av vårt miljöarbete och resultaten förmedlas tillbaka till våra entreprenörer som underlag för att identifiera möjliga förbättringsområden. Du kan läsa mer om våra uppföljningar här.

Resultat vid egen kvalitetsuppföljning av naturvårdsfunktioner

2
8
5
9
6

Generell hänsyn 2017, volymsfördelning i procent

Generell hansyn
Back To Top