skip to Main Content

Skyddad skog

Bergvik Skog har idag avsatt 132 000 hektar produktiv skogsmark nedanför det fjällnära området. Totalt äger vi 2,3 miljoner hektar mark i Sverige varav 75 % används för skogsbruk, ca 16 % av Bergvik Skogs produktiva skogsmark är avsatt som frivilliga avsättningar och generell hänsyn.

Uppföljningar av naturvärdeskvaliteten från 2017 indikerar att ca 94,5 % av Bergvik Skogs avsättningar har höga naturvärden i enlighet med det egna miljömålet. Under 2017 har 2 250 hektar nya nyckelbiotoper registrerats på Bergvik Skogs mark.

Nyckelbiotoper

Ungefär hälften av våra avsatta skogar är så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper är skogar som har mycket höga naturvärden, och som har en nyckelroll i bevarandet av skogens biologiska mångfald. Ofta är skogen i nyckelbiotoperna gammal, men den kan ändå se väldigt olika ut beroende på exempelvis skogstyp.

En typisk grannyckelbiotop är ofta ganska tät, med träd i olika åldrar och med många döda och förmultnande träd på marken, eller lågor som de kallas. I denna miljö trivs exempelvis arter som rosenticka och andra vedlevande svampar.

En tallnyckelbiotop är ljus och öppen. Ofta finns träd från flera tydliga trädgenerationer som uppkommit i samband med olika bränder. Ibland kan man också se spår av gamla brandskador i träden, så kallade brandljud. Dessa skador är nyttiga för träden eftersom skadan gör att det ansamlas kåda i veden som skyddar mot röta. Detta gör att brandskadade tallar kan bli mycket gamla.

Andra skogar med höga naturvärden

Förutom nyckelbiotoper kan Bergvik Skog avsätta andra skogar med höga naturvärden. Exempel på detta är gamla skogar, skogar med värdefulla lövträd som asp eller sälg, eller äldre tallskogar i myndigheternas utpekade värdetrakter för tall. Dessa skogar kommer att utvecklas till nyckelbiotoper inom en relativt nära framtid.

Restaureringsskogar och skogar med landskapsekologiskt värde

I våra frivilliga avsättningar ingår också en del sk restaureringsskogar. Detta är skogar som inte har så höga naturvärden idag, men som har förutsättningar att få höga värden i framtiden. Utvecklingen av höga naturvärden kan påskyndas med hjälp av systematisk skötsel. Ett bra exempel på detta är våra vitryggsområden, där målet är att skapa lövrika skogar med en hög andel död ved. Naturvårdsbränning är ett annat sätt att skynda på utvecklingen av skogens naturvärden.

Vissa avsättningar är utvalda på grund av deras strategiska läge i landskapet, exempelvis i anslutning till en nyckelbiotop. På så sätt skapas en större sammanhängande skog som kan bli viktig för den biologiska mångfalden i framtiden.

Skogar med höga bevarandevärden – High Conservation Value Forests (HCVF)

Utöver de områden som Bergvik Skog har avsatt frivilligt från skogsbruksåtgärder identifieras även områden med stora värden, så kallade ”skogar med höga bevarandevärden” (HCVF) enligt den svenska FSC-standarden. Ett exempel är fjällnära skog som är belägen ovan naturvårdsgränsen, denna brukas inte av Bergvik Skog. Ett annat exempel är skogar inom vattenskyddsområden. Information om enskilda HCVF-områden görs offentligt tillgängligt på begäran.

Brattforsheden
Restaurerad skog för sandödla med flera
Back To Top