skip to Main Content

Exempel på åtgärder

Här kan du läsa mer om ett antal exempel på naturvårdsanpassad skötsel som genomförs på Bergvik Skogs mark med stöd från Europeiska landsbygdsfonden.

Bergvik Skog (Bergvik Skog Öst AB) har beviljats stöd för genomförande av nedanstående åtgärd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Sköta natur- och kulturmiljö Särna (Älvdalen kommun)

Området är ett försvarsanläggning från andra värdskriget. Alla träd som växer på lämningarna avverkas för att synliggöra och inte förstöra konstruktionerna. Allt ris dras bort till de ytor där inte värn och bunkrar ligger.

Området ligger nära Särna by, Älvdalens kommun, vid Riksväg 70 och platsen har många besökare varje år. Målbilden är att alla värn, tankshinder och skyddsrum är fria från både träd och buskar. Då ser besökarna dessa, de skiljer ut sig från den omgivande skogen och blir lätta att följa och besöka.

 

Bergvik Skog (Bergvik Skog Väst AB) har beviljats stöd för genomförande av nedanstående åtgärder från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Naturvårdsbränning Byxåsen (Ludvika kommun)

Området bränns i sin helhet utan virkesuttag. I de luckor som uppstår förväntas både tall och björk kunna etablera sig efter branden. Ökat lövinslag är önskvärt. Brandpräglad lav finns i kanten mot myren och den kommer förhoppningsvis kunna föröka sig. Hela området klassas som nyckelbiotop efter bränningen.

 • Natur/kulturvårdsmål
 • Finns rödlistad art

Naturvärdsbränning Hinsen (Falu kommun)

Skogen är NS-klassad. Avsikten är att bränna detta område för att bibehålla och öka mångfalden, samt skapa/gynna brandpräglade arter. Med att återinföra brandpåverkan i skogen är målbilden att skogen ska vara glesare, minska förekomsten av gran, öka förekomsten av döda och skadade träd och gynna förutsättningarna för arter som är beroende av brandsubstrat.

 • Natur/kulturvårdsmål
 • Minst 5 mycket gamla träd

 Naturvårdsbränning Resjön (Malung-Sälen kommun)

Området bränns i sin helhet utan virkesuttag. Skogen är klassad som nyckelbiotop och målbilden är att det finns tydliga spår av branden, med olika intensitet i form av död ved, öppna ytor och hårt brända träd. Uppslag av löv efter branden kommer skapa variation och mångfald, och fåglar, insekter och vissa kärlväxter kommer att gynnas.

 Natur/kulturvårdsmål

 • Finns rödlistad art
 • Minst 5 mycket gamla träd

 Naturvårdsbränning Stor Häsjen (Malung-Sälen och Mora kommun)

Området bränns efter att ett virkesuttag på 50 % har gjorts. Skogen är avsatt för naturvård och lämplig att bränna, med målbilden att det finns tydliga spår av branden, med olika intensitet i form av död ved, öppna ytor och hårt brända träd. Uppslag av löv efter branden kommer skapa variation och mångfald, och fåglar, insekter och vissa kärlväxter kommer att gynnas.

 •  Natur/kulturvårdsmål
 • Finns rödlistad art
 • Minst 5 mycket gamla träd

 Naturvårdsbränning Trunhem (Hällefors kommun)

Området bränns i sin helhet utan virkesuttag. En naturvårdsbränning i området kommer ge en brandpåverkad, olikåldrig och skiktad talldominerad skog. Beståndet har luckor med ljusinsläpp, död ved till följd av både ålder och brand samt blottlagd sandjord i varma solbelysta lägen.

 • Natur/kulturvårdsmål
 • Finns rödlistad art
 • Tätortsnära/rekreation
 • Minst 5 mycket gamla träd

 Naturvårdsbränning Örsjön (Torsby kommun)

Området bränns i sin helhet utan virkesuttag. En naturvårdsbränning i detta område skulle leda till att mängden död ved ökar, att biologiskt viktiga strukturer skapas och att redan höga naturvärden höjs. Bränningen skulle också gynna/underlätta spridningen av pyrofila arter som ej återfunnits i norra Värmland.

 • Natur/kulturvårdsmål
 • Finns rödlistad art
 • Minst 5 mycket gamla träd

 Sköta natur- och kulturmiljö Avundsåsen (Torsby kommun)

I huvuddelen av området avverkas all gran för att gynna löv, men grövre granar av naturvårdskaraktär lämnas. Alla lämningar som finns i området rensas och frigörs. Målbilden är ett öppet och ljust lövbestånd med flera olika trädslag och stor dimensionsspridning, vilket gynnar den örtrika floran som idag kämpar för sin existens.

 • Natur/kulturvårdsmål
 • Övrig kulturhistorisk lämning
 • Biologiskt kulturarv
 • Finns rödlistad art
 • Minst 5 mycket gamla träd
 • Skyddsvärda träd

Sammanfattning

Det rör sig hittills om sju stycken naturvårdsbränningar mellan 18-77 hektar, och två åtgärder för att sköta natur- och kulturmiljö på drygt 30 hektar totalt. Alla dessa åtgärder bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden och miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv, bland annat genom en rikare variation av strukturer i skogen som ökat lövinslag, mer liggande och stående död ved, habitat för fler växter och djur och åtgärderna gynnar ett antal hotade växter och djur.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+farg
Back To Top