skip to Main Content

Körskador

Det största problemet med körskador är erosion med slamtillförsel till vattendrag. Bergvik Skogs övergripande ambition är att reducera andelen hyggen med körskador till 2017. Därmed ska påverkan på biologiska värden i naturliga vattendrag minska.

Bergvik Skogs båda skogliga förvaltare, Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs, utbildar personal i arbetsmetoder avsedda att minska mängden körskador. Metoderna fokuserar på hur och var vägar dras vid gallring och avverkning. Basvägar dras där marken har bäst bärighet, gärna högt upp i terrängen. De mest trafikerade stråken täcks dessutom med grenar och toppar från de avverkade träden. På så vis blir det en välpreparerad basväg som kommer att hålla för många turer med de tunga fullastade maskinerna. Utöver att metoderna undviker körskador så medför de även en skonsammare arbetsmiljö för förarna eftersom det blir en mindre skakig färd.

Körskador

Det här är inte en allvarlig körskada. Körspår har bildats på fast mark men det finns ingen kontakt med vattendrag eller sjöar, det finns således ingen risk för slamtransport. Däremot kan upplevelsevärdet vara försämrat.

Körskador

Hjulspåren i bilden skär av vattenflödet från sluttningen till naturvärdena i den lämnade hänsynen, närheten till vatten försämrar läget ytterligare. Det här är en allvarlig körskada.

Några tydliga utslag i de nyckeltal Bergvik Skog valt att följa syns inte ännu. Detta beror till stor del på att det finns ett tidsglapp mellan trakter som följs upp och de förbättringsåtgärder som satts in. Uppföljningarna visar att andelen hyggen med körskador har minskat något. Däremot är det fortsatt körskador med måttlig eller stor påverkan på värden som uppstår. En tendens till färre körskador per trakter är dock tydlig, men fortfarande förekommer avvikelser från den önskade målbilden, särskilt genom körning i eller alltför nära lämnade hänsynsytor. Under året har Bergvik Skog medverkat i att ta fram en sektorsgemensam målbild för hänsyn vid körning i skogsmark. I denna betecknar begreppet ”körskador” sådana körspår som skadar angivna skyddsobjekt som vatten, hänsynkrävande biotoper, kulturmiljöer och särskilda upplevelsevärden. Från och med i år ersätts därför begreppet allvarliga körskador med begreppet körskador även på Bergvik Skogs webbsida.

En vanlig fråga i anslutning till uppkomna körskador är när marken ska återställas. Frågan är dock inte så enkel som att det alltid ska ske en återställning. Detta eftersom återställning kan förorsaka värre skador i ekosystemet genom exempelvis kvicksilverläckage eller kraftig slamtransport till sjöar och vattendrag. I närhet av vattendrag och sjöar eller på torvmark så åtgärdas normalt endast uppkomna körskador för att minska kraftig  slamtransport till närliggande vatten. Återställning sker därför endast i undantagsfall. På stigar och leder återställs framkomligheten förutsatt att dessa inte ligger i direkt anslutning till vattendrag och sjöar. I den branschgemensamma policyn för körskador kan du läsa mer om när och hur körskador ska återställas, policyn hittar du bland annat på vår hemsida.

Körskador

För att ta sig över vattendrag byggs broar med virke från området, ris används för att skydda på- och avfarter från bron.

Körskador

För att undvika körskador på mark med dålig bärighet används virke från området som har avverkats.

Utan körskada

En basväg har kavlats med virke från avverkningen för att maskinerna ska kunna köra på mark med dålig bärighet utan att det uppkommit allvarliga körskador. I kantzoner mot blöt mark kan även sk spökstråk användas. Dessa stråk används endast av den lättare skördaren som lyfter fram virket till en skotarväg på fastare mark där den tyngre skotaren kan köra.

Back To Top