skip to Main Content

Ekologiska landskapsplaner

Bergvik Skogs markinnehav är indelat i 85 ekologiska landskap utifrån bland annat topografi och spridningsgränser såsom vattendrag, vägar, kraftledningsgator, m.m. Arealen i de största landskapen är strax över 30 000 hektar.

I landskapsplanerna finns information om trädslagsfördelning, avsättningsfördelning, åldersklasser, värdetrakter och närhet till bebyggelse. Vi har även valt att samla in data för avsättningar och nyckelbiotoper som är tillgängligt för allmänheten via http://skyddadskog.se. För mer information om innehåll i enskilda landskapsplaner kontakta Nicklas Samils.

I framtagandet av Bergvik Skogs ekologiska landskapsplaner så har en ny bristanalys utförts. Den tar hänsyn till skogstypsfördelning inom respektive landskap och i angränsande landskap, samt hur detta förhåller sig till ett uppskattat tillstånd av fri utveckling. Bergvik Skogs avsättningar består till största del av nyckelbiotoper, äldre skogar och vitryggsområden, alltså oftast äldre skogar med lång kontinuitet och höga naturvärden. Det gör att våra avsättningar är det närmaste vi kan komma fritt utvecklade och skogar opåverkade av modernt skogsbruk. Genom summering av förekomst och förhållandekvoter av olika typer av skogar över ett antal närliggande landskap har vi fått fram ett teoretiskt värde för hur skogstypsfördelningen skulle kunna se ut vid fri utveckling inom aktuella landskap. Nästa steg är att ta fram måltal för mer ekologiskt balanserade skogstyps- och åldersfördelningar i landskapen.

Ytterligare arbete inom de ekologiska landskapsplanerna

  • Analys av mängden äldre skog inom landskapen (>120 år söder on Limes norrlandicus och >140 år norr om Limes norrlandicus).
  • Indelning av vitryggsområden
  • Samråd med lokala intressenter pågår inom några landskap där vi beaktar lokalkännedom och önskemål från naturvårdsintressen. Denna kunskap kan komma att komplettera bristanalysen och därmed ge en högre upplösning av landskapens naturvärden och sociala värden.
  • Definition av tydliga strategier för varje landskap t.ex. genom speciella skötselmetoder vid känsligare skogstyper (ex. förstärkt hänsyn och/eller självföryngring med fröträdsskärm och evighetsträd för kontinuitet i sandtallskogar och skonsamma störningar av marksvampsfloran).
  • Identifiering av contortafria landskap och utformning av restriktioner för föryngring av contorta inom de landskapen respektive planer för hur utfasning av contorta ska ske i utpekade landskap. Dessutom identifieras områden för förstärkt hänsyn vilket fungerar som kompensationsåtgärder vid plantering av contortatall.
  • Större samrådsområden och renbetesmarker ingår också i de ekologiska landskapsplanerna.
ELP_OVERSIKT

De gröna områdena på kartan är Bergvik Skogs innehav, där ljusgrön är Bergvik Skog Väst AB och mörkgrön är Bergvik Skog Öst AB. De ekologiska landskapen på Bergvik Skogs marker är definierade bl.a. efter topografiska faktorer, spridningshinder och arronderingsförutsättningar. Bergvik Skogs totala markinnehav är indelat i 85 ekologiska landskap.

Klicka på kartan för en större bild

Back To Top