skip to Main Content

Landskapsperspektiv och naturvård

Vi avsätter alla områden med nyckelbiotopsstatus, totalt har vi frivilligt avsatt 132 000 hektar skog i Sverige. Under 2017 registrerades ca 2 250 hektar nya nyckelbiotoper som bland annat identifierats genom naturvärdesbedömning inför skogliga åtgärder.  

Hela Bergvik Skogs markinnehav omfattas av ekologiska landskapsplaner som på sikt ska harmonisera olika skogstyper och säkerställa mängden äldre skog över innehavet. Dessutom stödjer vi naturvårdsavtal och åtgärdsprogram som även om de är inriktade på enskilda arter, skapar förutsättningar för hundratals andra arter med liknande krav. Ett vitryggsområde, t.ex., blir inte bara en lämplig biotop för vitryggig hackspett, utan även för ovanliga svampar, insekter och växter.

Här kan du se Bergvik Skogs markinnehav och när du zoomar in även de områden som frivilligt avsatts för naturvårdsändamål. Kartinnehållets aktualitetsdatum är 2017-07.

Back To Top