skip to Main Content

Följa krav och ständig förbättring

För att identifiera förbättringsområden anlitar Bergvik Skog externa konsulter för uppföljningar på utförda skogliga åtgärder och naturvård. Resultaten är en del av vårt miljöarbete och resultaten förmedlas även tillbaka till våra skogliga förvaltare som underlag för förbättringsdialoger.

Bergvik Skog strävar efter ständiga förbättringar i naturvårdsarbetet. Därför anlitas fristående konsulter för löpande uppföljning på utförd naturvård som vardagshänsyn. Vi följer även upp hur naturvärdesbedömningar är gjorda inför skogliga åtgärder. Uppföljningsresultaten är en del av vårt miljöarbete och resultaten förmedlas tillbaka till våra entreprenörer som underlag för att identifiera möjliga förbättringsområden.

Vardagshänsynen, även kallad generell hänsyn, omfattar mindre skogsområden, kantzoner, gröna träd, naturvärdesträd och stående eller liggande döda träd som inte avverkas utan lämnas kvar långsiktigt på eller i anslutning till hyggen. Hänsynen bidrar till att den nya skogen som växer upp blir mer varierad med inslag av äldre skog och död ved med mera.

Inom ramen för Bergvik Skogs miljöledningssystem ISO 14001 ingår även uppföljningar av verksamheten inom plantskolor, fastighetstransaktioner, projektering, byggnation och drift av vindkraft. Bergvik Skogs svenska skogsmark är certifierad enligt FSC® och PEFC, den lettiska är FSC-certifierad. Bergvik Skog medverkar i arbetet med och står bakom skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn och arbetar för att nå upp till de ambitionerna.

Utvardering
Back To Top