skip to Main Content

Biologisk mångfald

Bevarande av biologisk mångfald i det brukade skogslandskapet bygger i första hand på att en del av skogen lämnas kvar vid avverkning. Den skog som lämnas kvar kan vara allt från enstaka träd och trädgrupper upp till frivilliga avsättningar på flera hundra hektar.

All planering för att avverka skog inleds alltid med en naturvärdesbedömning. Vid bedömningen identifieras nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden, samt områden med höga kulturmiljövärden. Bergvik Skog avstår från att bruka skog dels genom att avsätta de områden som innehåller högst naturvärden och dels genom att vid varje avverkning lämna kvar träd och skog som kan bilda en äldre stomme i den nya skogen som planteras. Bergvik Skog äger 2,3 miljoner hektar mark i Sverige. På 25 % av ytan bedrivs inte skogsbruk. Ungefär 16 % av Bergvik Skogs produktiva skogsmark är avsatt som frivilliga avsättningar och generell hänsyn.

Bergvik Skog har ett miljömål att minst 90 % av alla frivilliga avsättningar ska ha höga naturvärden. Uppföljningar under 2017 visar att 94,5 % av våra avsättningar har höga naturvärden. Målsättningen är relaterad till den pågående översynen av våra ekologiska landskapsplaner. Som stöd för prioriteringen av vilka typer av skog som bör väljas ut för avsättning har Bergvik Skog tagit hjälp av en forskarpanel. Högst prioritet som avsättningar har nyckelbiotoper, dvs områden som har sådana naturvärden att de bedöms ha en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Andra prioriterade områden att avsätta är exempelvis gamla skogar med höga naturvärden, äldre naturskogsartade tallskogar och lövskogar med ett stort inslag av exempelvis asp, sälg eller ädellövträd.

Vi medverkar även aktivt i artinriktade bevarandeprojekt. Mest omfattande av dessa satsningar är den för den nationellt akut hotade vitryggiga hackspetten. Totalt har Bergvik Skog avsatt cirka 10 000 hektar produktiv skogsmark för att gynna vitryggig hackspett och runt 200 andra rödlistade arter, som kräver lövrik skog med mycket död ved.

Bergvik Skog samarbetar gärna med staten och genomför markbyten för att skydda mer skog. Under 2014 genomförde vi ett stort markbyte med staten, där ca 22 000 hektar byttes och ska bli 130 nya naturreservat i åtta län. Nu kvarstår ytterligare drygt 38 000 hektar där staten vill göra reservat av Bergvik Skogs mark, varav 26 600 hektar är produktionsskog. Vi arbetar för ytterligare markbyten och för att därmed bidra till att Sverige når sina miljömål Levande skogar och Myllrande våtmarker.

* 1 hektar motsvarar en kvadrat om 100 gånger 100 meter.

rosenticka
Back To Top