skip to Main Content

Miljö

Bergvik Skog medverkar till utvecklingen av ett biobaserat samhälle genom ett hållbart brukande av skog, mark och vatten.

Bergvik Skogs miljöpolicy

Bergvik Skogs markinnehav om 2,3 miljoner hektar i Sverige och 0,1 miljoner hektar i Lettland är en viktig tillgång i ett hållbart biobaserat samhälle. I ett sådant samhälle bidrar skogen med förnyelsebart träbaserat material som kan ersätta produkter baserade på icke-förnyelsebara resurser som exempelvis fossil olja. Samtidigt bromsar den växande skogen, genom sitt upptag av koldioxid, växthuseffekten och klimatförändringar. Bergvik Skogs stora markinnehav medför dessutom en möjlighet att verka för ökad vindkraftetablering som kan bidra till en ökad andel förnyelsebar energi. Bergvik Skog medverkar till det biobaserade samhället utifrån ett hållbart brukande av skog, mark och vatten genom att:

  • Öka och nyttja skogens produktionsförmåga
  • Arbeta för bevarandet av biologisk mångfald
  • Begränsa verksamhetens påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker
  • Genomföra restaurerande åtgärder som, naturvårdsbränning, program för hotade arter och skötselkrävande nyckelbiotoper
  • Arbeta för att förebygga förorening och minimera oönskad miljöpåverkan
  • Arbeta för att etablera fler vindkraftverk och en ökad användning av biobränslen
  • Uppfylla bindande krav och arbeta för ständig förbättring

Vad betyder miljöpolicyn?

Ovanstående text är Bergvik Skogs miljöpolicy men vad betyder texten när den tillämpas på verksamheten och hur påverkas det dagliga arbetet? Klicka dig vidare och läs mer om vad de olika punkterna ovan innebär i vårt dagliga arbete.

Back To Top