skip to Main Content

Våra hållbarhetsmål

Bergvik Skogs tion hållbarhetsmål inom ekonomi, miljö och sociala värden löper till och med 2022. Våra egna mål sätts i relation till Sveriges nationella miljömål och FN:s globala utvecklingsmål som sträcker sig fram till 2020 respektive 2030.

FN:s utvecklingsmål 2030

2015 fastslog FN 17 globala utvecklingsmål i syfte att minska fattigdom och klimatpåverkan samt verka för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i världen. För nästkommande målperiod 2018-2022 omfattar Bergvik Skogs hållbarhetsarbete åtta av de 15 globala utvecklingsmålen.

Sveriges miljömål 2020

Sveriges Riksdag antog 1999 15 miljömål, ett 16:e miljömål antogs 2005. Bergvik Skog har valt ut fyra mål som har direkt koppling till vår kärnverksamhet och dess miljöpåverkan:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Levande skogar
  • Myllrande våtmarker
  • Ett rikt växt- och djurliv

Läs mer om Sveriges miljömål på miljömålsportalen. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med klimatfrågor under avsnitten  om bioekonomi och hållbarhet. Läs mer om vårt naturvårdsarbete och du kan se karta över alla våra avsättningar.

Våra hållbarhetsmål

Under 2017 antog Bergvik Skog 10 nya hållbarhetsmål för perioden 2018-2022. För det operativa arbetet tas för varje mål fram handlingsplaner alternativt så skrivs målen in i bolagets övergripande strategi. Operativ styrning för att nå målen finns även i de operativa riktlinjerna och för skog även i de skogliga förvaltarnas instruktioner.

hallberhetsmal_2018-2022

Klicka på bilden för att se en större version.

Back To Top