skip to Main Content

Intressentdialoger

Bergvik Skog eftersträvar att upprätthålla en öppen och proaktiv dialog med omgivningen. Därför genomför vi intressentdialoger för att identifiera vad våra intressenter tycker om oss, det vi gör och vad de vill veta mer om.

Proaktiv intressentdialog

Det ingår i Bergvik Skogs övergripande strategi att skapa en social acceptans för det arbete som utförs. Ett steg i att vara mer öppna och proaktiva, är att utöka den direkta dialogen med våra intressenter för att hitta deras prioriterade frågor. Därför genomför Bergvik Skog formella intressentdialoger vart tredje år. Tillsammans med KPMG genomförde Bergvik Skog en andra intressentdialog under hösten 2015. Under 2016 har vi genomfört en första intressentdialog i Lettland.

Intressentdialogen avser att fånga upp de frågor som intressenterna anser är de mest väsentliga för Bergvik Skog att fokusera på och kommunicera om. Resultaten från intressentdialogen är grunden för vad som rapporteras i de årliga hållbarhetsredovisningarna. Analysen upprepas var tredje år för att se om det sker någon förändring i intressenternas värdering av Bergvik Skog. Om du är intresserad av att delta, kontakta Bergvik Skogs hållbarhets- och kommunikationschef sofia.lilja@bergvikskog.se.

Om dialogen

Som utgångspunkt för intressentdialogen har Bergvik Skogs ledningsgrupp kartlagt och kategoriserat 230 intressenter efter intressentgruppstillhörighet enligt modellen till höger. KPMG bjöd på Bergvik Skogs uppdrag in dessa intressenter att besvara en enkät. Enkätens syfte var att skapa en bred bild av intressenternas syn på Bergvik Skog utifrån frågeställningar som är specifika för Bergvik Skog, skogsbranschen och hållbarhetsområdet. Den kvantitativa enkäten kompletterades med 10 kvalitativa djupgående intervjuer med interna och externa intressenter för att möjliggöra fördjupning även i intressentspecifika frågor.

Bergvik Skogs intressentgrupper

intressenter

Våra mest väsentliga frågor att jobba med enligt våra intressenter

intressenter diagram

Klicka på bilderna för att se större versioner.

Back To Top