skip to Main Content

Hållbarhetsredovisning

Bergvik Skog producerar årliga hållbarhetsredovisningar som beskriver hur vi arbetar med miljö, arbetsmiljö, samhälle och ekonomisk påverkan. Vad som ska presenteras i redovisningarna baseras på formella intressentdialoger. 

Bergvik Skog har producerat årliga hållbarhetsredovisningar sedan 2011. Redovisningarna beskriver hur Bergvik Skog arbetar med hållbarhetsfrågorna från perspektiven yttre miljö, arbetsmiljö, samhälle och ekonomisk påverkan. Alla redovisningarna följer riktlinjer från Global Reporting Initiative. Från och med 2017 använder vi GRI G4 Standarder och rapporterar på kärnnivå. Tidigare hållbarhetsredovisningar har följt GRI G3.1 respektive G4, därför finns vissa redovisningsskillnader jämfört med tidigare redovisningar.

Utformningen och innehållet i hållbarhetsredovisningarna från och med 2012 baserat på resultaten från intressentdialogerna. Den första intressentdialogen genomfördes hösten 2012 och en andra under hösten 2015, båda med hjälp av KPMG. I Lettland har en första intressentdialog genomförts under sommaren 2016. Val av indikatorer och innehåll i redovisningen avspeglar de frågor som våra intressenter tycker är viktigast för oss att arbeta med. Detta medför vissa redovisningsskillnader mot tidigare redovisningar. Avsikten med hållbarhetsredovisningarna är därmed inte att ge en komplett bild av allt det arbete som Bergvik Skog gör kring hållbarhetsfrågor. Ytterligare information om vårt arbete kring miljö och socialt ansvar finns beskrivet här på hemsidan. Ekonomiska aspekter beskrivs ytterligare i Bergvik Skogs årsredovisningar.

All data i hållbarhetsredovisningar avser ett kalenderår och de omfattar hela koncernen Bergvik Skog inklusive alla majoritets- och dotterbolag under ett år. I GRI-indexet i slutet av respektive redovisning anges på vilka sidor i redovisningen som rapporteringen för respektive indikator finns.

Vi har påbörjat arbetet med att lägga vårt hållbarhetsarbete, vår pusselbit, i det större svenska och internationella pusslet. Inledningsvis har vi satt våra hållbarhetsmål i relation till FN:s hållbara utvecklingsmål som dels tar ett större geografiskt perspektiv men även ser utvecklingen över en längre tidshorisont. Detta arbete kommer att fortsätta i kommande redovisningar. Bergvik Skogs redovisningar avser att presentera vårt hållbarhetsarbete, utifrån vad våra intressenter vill veta, och att sätta arbetet i ett helhetsperspektiv som inkluderar åtagande, management approach, styrning av utförande, uppföljning och presentation av resultat (både bra och dåliga).

Back To Top