skip to Main Content

Hållbarhet

Bergvik Skogs uppgift, vision och värdegrund ger den grundläggande inriktningen för koncernens verksamhet, vad vi vill uppnå och åstadkomma. Här finns även utgångspunkt och riktning för koncernens hållbarhetsarbete.

Vår uppgift, vision och värdegrund

 • Bergvik Skog ska genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.
 • Bergvik Skog respekteras av alla intressenter som föredömlig ägare och utvecklare av resurserna skog, mark och vatten.
 • Vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Bergvik Skog möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt.

Uppförandekod

Bergvik Skogs styrelse har i december 2016 antagit en Uppförandekod som baseras på FN:s Global Compacts tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Bergvik Skog Uppförandekod 2016-12-15

Policyer och styrning

Utöver gällande lagstiftning och externa åtaganden vägleds Bergvik Skogs verksamhet av ett antal policyer och riktlinjer som avspeglar hållbarhetsarbetet från ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt balanserat perspektiv. I dessa tillämpas försiktighetsprincipen. Våra certifieringar stödjer försiktighetsprincipen där vi lägger oss på en nivå som är över lagkraven. Ledningsgruppen arbetar med riskanalyser som utgångspunkt för ställningstaganden inom miljöarbetet.

Miljöpolicyn visar Bergvik Skogs övergripande inriktning och ambitioner för miljöarbetet. Policyn betonar det aktiva brukandet av skogen som en del i att skapa ett mer hållbart samhälle utifrån skogens möjligheter att lagra koldioxid och leverera förnybara resurser. Samtidigt som vi ska bidra till bevarandet av biologisk mångfald och värna sociala värden. Vår miljöpolicy har kompletterats med ett kommunikationsdokument för vad miljöpolicyn innebär för det dagliga arbetet. Avsikten är att ge externa intressenter en bättre insikt i det miljöarbete som utförs av Bergvik Skog.

Miljöpolicy med förklaring

 • De etiska riktlinjerna beskriver hur Bergvik Skog ska agera och ta ansvar gentemot medarbetare och omvärld.
 • Finanspolicyn är ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter som ska tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av marknadsfluktuationer.
 • Kommunikationspolicyn anger riktning och mål för koncernens externa kommunikation.
 • Personalpolicyn beskriver medarbetarens ansvar och rättigheter.
 • Avverkningspolicyn beskriver ett långsiktigt åtagande om hållbara avverkningsnivåer.

Utöver ovanstående policyer som beslutas av styrelsen finns ytterligare policyer och riktlinjer för den operativa verksamheten, dessa beslutas av ledningsgruppen.

De policyer och riktlinjer för skogsskötsel som Bergvik Skogs stab tar fram kommuniceras till Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs. För den praktiska tillämpningen i skogen skapar Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs i sin tur instruktioner. Läs mer om leverantörer och vår värdekedja här. 

Åtta skogliga tips på hur du kan leva mer hållbart!

 1. Sopsortera! Genom att sortera tidningar, kartonger och pappersförpackningar så bidrar du till att träråvarans livslängd ökar
 2. Köp kläder baserade på träråvara då minskar du användningen av bomull och polyester som har större miljöpåverkan
 3. Kör bil med alternativa drivmedel som biogas, talldiesel eller el istället för fossila bränslen
 4. Köp ett hus av trä eller lägenhet i en träfastighet
 5. Köp matvaror med återvinningsbara förpackningar
 6. Bo i en fastighet med fjärrvärme. Svensk fjärrvärme är nästan helt baserad på biobränsle.
 7. Välj interiörmaterial i trä, exempelvis fönster med träkarmar, trägolv eller skivmaterial av trä
 8. Välj inte bort papper eftersom det är det klart miljövänligaste alternativet i alla förpackningar. Att läsa en papperstidning regelbundet är mindre dåligt för miljön än att läsa tidningen digitalt!
Back To Top