skip to Main Content

Riskhantering

Bergvik Skog genomför en årlig analys och genomgång av identifierade risker och osäkerhetsfaktorer i ledningsgruppen. Analys och resultat presenteras även för bolagets styrelse.

Tidigare har riskanalysen kompletteras med analys av Bergvik Skogs värdekedja och under 2018 kommer analysen även att direkt omfatta oetiska affärsmetoder och brott mot mänskliga rättigheter vilket tidigare har varit en separat analys. För mer information om arbetet i ledning och styrelse kring riskhantering respektive styrning, uppföljning och utvärdering av hållbarhetsarbetet se sidorna 18-19 i hållbarhetsredovisningen. Sammanställningen som presenteras i hållbarhetsredovisningen är en del av den totala riskanalysen, fokus i redovisningen ligger på att presentera risker kopplat till Bergvik Skog väsentliga hållbarhetsaspekter och hållbarhetsmål. För ytterligare information om åtgärder och utfall av åtgärder se tabell på sidorna 24-25.

Operativa risker

Operativa risker ingår i det dagliga arbetet och hanteras i den operativa verksamheten. Riskerna går ofta att påverka och styrning och hantering regleras genom policyer och riktlinjer.

Finansiella risker

Bergvik Skog är exponerat för finansiella risker avseende fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, råvarupriser, räntenivåer samt refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finansiella riskhantering är centraliserad till finansfunktionen i moderföretaget, vars mandat regleras enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Strategiska risker

Strategiska risker är kopplade till affärsutveckling, långsiktig planering och Bergvik Skogs konkurrenskraft. Värderingen av de strategiska riskerna görs av styrelsen och ledningsgruppen inom ramen för strategiarbetet och vid viktiga affärsbeslut.

Hållbarhetsredovisning 2017_low

Back To Top