skip to Main Content

Leverantörskedjor

Bergvik Skog är en specialistorganisation med 30 anställda på huvudkontoret. För det praktiska utförandet i verksamheten anlitas därför ett stort antal leverantörer av tjänster och produkter.

Relationen till Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs

Vid bildandet av Bergvik Skog 2004 träffades mellan Bergvik Skog och Stora Enso Skog respektive dåvarande Korsnäs ett 15-årigt virkesavtal som ger Bergvik Skog skyldighet att sälja och Stora Enso Skog och idag BillerudKorsnäs skyldighet att köpa en avtalad årlig volym av avverkningsrätter i Sverige. Därutöver har Bergvik Skog i Sverige kortare avtal med Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs där de åtar sig att på uppdrag av Bergvik Skog utföra skogsvård och andra operativa tjänster samt allmän skoglig service och tillsyn. Till grund för det skogsbruk som ska bedrivas tillhandahåller Bergvik Skog policyer och riktlinjer. För den praktiska tillämpningen i skogen skapar Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs i sin tur instruktioner i linje med Bergvik Skogs riktlinjer.

Ansvar för skogliga underentreprenörer

All upphandling av skogliga underentreprenörer sköts av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs. Vid skötseln av skogen eftersträvar Bergvik Skog genom Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs att anlita lokalt boende eller lokalt verksamma entreprenörer. Ambitionen är stabila, långsiktiga och utvecklande relationer med lokala entreprenörer som har god kännedom om Bergvik Skogs skogar. Dock ska enligt avtal alla underentreprenörer som anlitas för att arbeta med skogliga åtgärder på Bergvik Skogs mark vara entreprenörscertifierade enligt PEFC. Detta innebär bland annat krav på kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering, nödlägesrutiner, och arbetsmiljö.

Vindkraft och externa konsulter

Projekteringsarbetet för vindkraft är en lång process som omfattar ett antal aktiviteter däribland vindmätning, teknisk projektering, studier av elanslutningsmöjligheter, samt samråds- och tillståndsprocessen. Eftersom Bergvik Skogs egen organisation har begränsade resurser anlitas konsulter för att genomföra dessa aktiviteter. Bergvik Skogs del av projekteringsarbetet avslutas i normalfallet då tillstånd för vindkraftparken och anslutningsledningen till elnätet erhållits.

Lettland

Bergvik Skog har i Lettland kortare avtal med flera olika bolag för framförallt gallringsavverkning. Slutavverkningsposter säljs huvudsakligen som rotposter på öppna marknaden.

Nyttjanderättsavtal och servitut

Utöver bolagets egen markanvändning finns ett antal externa nyttjare, som via avtal använder Bergvik Skogs mark till olika ändamål. Fastighetsavdelningen hanterar drygt 16 000 avtalade nyttjanderätter och servitut på markinnehavet som exempelvis täkter, jakt, brygg- och båtplatser, el- och teleledningar, fiber, mobiltelefonmaster och olika typer av rekreationsområden som slalombackar och campingplatser.

Leverantörer och värdekedja

Värdekedja

Klicka på bilden för att se en större version av Bergvik Skogs värdekedja.

Back To Top