skip to Main Content

Samarbetsprojekt

Aktuella samarbetsprojekt som Bergvik Skog driver tillsammans med andra aktörer.

Effaråsen Dalarna

I Effaråsen i norra Dalarna pågår ett samarbetsprojekt mellan Bergvik Skog, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen i Dalarna och Skogforsk för att bla utreda konsekvenserna för biologisk mångfald av olika typer av brandhärmande åtgärder i samband med produktionsskogsbruk. Förhoppningen är att öka kunskapen om hur man kan naturvårdsoptimera hänsynen i samband med skogsbruk i gamla tallskogar. Försöksytorna kan även tjäna som demonstrationsobjekt, som pedagogiska exempel vid kurser och som arenor för samverkan. Läs mer om och gör ett virtuellt besök till Effaråsen på Skogskunskaps webbsida.

Nybodknätten i Härjedalen är ett annat försöksområde i samma projekt, där testas åtgärder i mindre skala som punktbränning och katning dvs att skada och ta bort delar av barken på tallar.

Råndalen Härjedalen

I Råndalen Härjedalen bedriver Bergvik Skog ett projekt tillsammans med Skogstyrelsen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Mittådalens sameby och Stora Enso Skog. Därutöver finns en referensgrupp i vilken ytterligare representanter från andra samebyar ingår tillsammans med representanter från SSR, Härnösands stift, Mellanskog och Holmen Skog.

Vi ser projektet som forum där relevanta aktörer möts och diskuterar olika infallsvinklar på avverkningsmetoder. Avverkningsalternativen och efterföljande skogsvårdsåtgärder ligger sedan till grund för de olika demonstrationsytorna som iordningställs för vidare observationer och diskussioner.

Samverkansprojekt med rennäringen

Bergvik Skog deltar aktivt i ett samverkansprojekt som syftar till att förbättra dialogen mellan rennäringen och skogsbruket. Bakom projektet står Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Skogsstyrelsen tillsammans med de fem certifierade skogsbolagen. Projektet finansieras av parterna och av EU:s Landsbygdsprogram. En viktig del av projektet är utbildning av rennäring i skogsbruk och utbildning av skogsbrukare i rennäring. Utbildningssatsningen kallas ”Skog och ren” och består av tre delar: 1) en modul i skogsskötselskolan för samrådande personal och samebyarna; 2) fältutbildningar; 3) tryckt informationsmaterial.

Back To Top