skip to Main Content

Medlemskap

Bergvik Skog är finansiär, medlem eller partner i ett antal organisationer som på olika sätt arbetar för en hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om några av de organisationer i vilka Bergvik Skog är engagerade

f3 arbetar för en fossilfri transportsektor

Riksdagen antog 2009 visionen att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Som ett steg vägen mot den visionen antogs prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Omställningen rymmer stora möjligheter, men också risker och fallgropar. För att kunna utnyttja möjligheterna bästa sätt och undvika riskerna måste de avgörande besluten i företag och hos myndigheter baseras bästa tillgängliga kunskap. Forskning och vetenskap är en viktig källa till sådan kunskapSamverkansorganisationen f3:

  • bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap som stöd för strategisk planering av åtgärder på kort sikt för att nå långsiktiga mål och visioner – till industri, myndigheter och politiska instanser
  • bedriver systeminriktad forskning kopplat till alla steg i värdekedjan för förnybara drivmedel, i form av synteser av aktuellt forskningsläge samt kompletterande studier
  • utgör en nationell plattform för samverkan mellan andra stora, relevanta FoI-program, gentemot Horisont 2020 och för annat internationellt samarbete.

Bergvik Skog är partner i samverkansorganisationen f3, läs mer på deras webbsida.

Cellutech utvecklar nya material baserat på trä

Cellutech är ett nystartat företag med uppdraget att kommersialisera de innovationer som utvecklas av forskarna vid Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och att främja utvecklingen av kommersiella produkter med hjälp av svensk skogsråvara. Cellutech grundades som en avknoppning från SweTree Technologies i november 2012. CelluTech har tagit över SweeTrees avdelning för Fiber modifiering inklusive anställda, teknikportfölj och IP.

Bergvik Skog är finansiär och aktieägare i CelluTech, Bergvik Skogs VD är styrelseledamot i CelluTechs styrelse. Läs mer om CelluTech på deras webbsida.

SweTree arbetar för att öka trädens produktivitet

SweTree Technologies är ett världsledande skogsbioteknikföretag som tillhandahåller teknologier för att möta en av framtidens stora utmaningar: hållbar produktionsökning av förnybar skogsråvara med högt förädlingsvärde med syfte att ersätta icke förnyelsebara produkter som stål, betong, plast och fossil energi. SweTree Technologies samarbetar med ledande svenska universitet samt företag både i Sverige och internationellt för att bygga in våra teknologier i kundernas produkter och verksamheter.

Bergvik Skogs VD är styrelseledamot i styrelsen för SweTree. Läs mer om SweTree på deras webbsida.

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. Bergvik Skog är med som finansiär till Svenskt Trä. Läs mer om Svenskt Trä på deras webbsida.

IVA är en arena för kunskapsutbyte, en brobyggare mellan näringsliv, forskning och politik

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. IVA består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1 300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden.

Bergvik Skogs VD är ordförande i en av IVAs tolv avdelningar, VIII Skogsnäringens teknik. Avdelningen är inriktad på skogsbruksteknik, processteknik samt system för hantering av råvaror och produkter inom skogsnäringen, frågor som är väsentliga för skogsbruk och skogsindustrier i bred bemärkelse. Läs mer om IVA på deras webbsida.

Back To Top