skip to Main Content

Ekonomi

Bergvik Skogs skogliga tillgångar är, via en nuvärdesberäkning av framtida cash-flow, värderade till cirka 37 miljarder kronor efter avdrag för latent skatt.

Dessa är huvudsakligen finansierade med 28 miljarder i riskkapital samt med 9 miljarder kronor i lån från finansinstitut och kapitalmarknad. Riskkapitalet fördelar sig mellan eget kapital på 24 miljarder samt ett efterställt förlagslån på 4 miljarder kronor.

Bergvik Skog har ett sammanlagt kreditlöfte på 10 miljarder kronor från tre nordiska banker. Kreditlöftet är uppdelat på fyra lån med kvarvarande löptider om 4, 3, 2 respektive 1 år. För att minska ränterisken har Bergvik Skog ingått avtal om ränteskydd avseende 4 miljarder kronor.

Back To Top