skip to Main Content

Massaved

Till massaved, alltså det som ska bli pappersmassa och därefter papper och kartongprodukter, används ofta råvaran som kommer från gallringar.

Vid gallring tas en del träd bort från skogen för att träden som blir kvar ska få bättre förutsättningar för att växa. Massaved är oftast klenare timmer som inte är tillräckligt grovt för att bli sågat timmer. Men det blir även en del massaved vid föryngringsavverkning, eftersom träd smalnar av mot toppen så är topparna för klena för att bli timmer och blir istället massaved.

Massaved delas upp i granmassaved, barrmassaved och olika lövmassor. Barrmassaveden innehåller en blandning av olika barrträd som gran, tall och contorta men även lärk och en del ädelgran kan ingå. I barrmassaveden accepteras en högre halt av skogsröta jämfört i granmassaveden. Lövmassaveden kan vara blandad men det vanligaste ingående trädslaget är björk.

Vid tillverkningen av pappersmassa återanvänds även returpapper som blandas in med den färska massaveden beroende på vad den tillverkade pappersmassan ska användas till. I Sverige genererar varje hushåll i genomsnitt ca 50 kg returpapper på ett år. En fantastisk egenskap hos pappersfiber är att de i genomsnitt kan återvinnas 5 till 7 gånger innan de är uttjänta och istället används som biobränsle.

Som en del i en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att förpackningsmaterial har god klimat- och miljöprestanda. Förpackningar av papper och kartong har mindre klimatpåverkan jämfört med förpackningsmaterial som baseras på icke förnyelsebara resurser som plast. Eftersom matproduktion och distribution i sig innebär stor klimatpåverkan så är det viktigt att förpackningsmaterial till mat är funktionella och underlättar transport för att minska matsvinn och direkt klimatpåverkan.

Fiberberikat

Text och bilder från Skogsindustrierna.

Färskfiber

Färskfiber

Pappersmassa kan återvinnas många gånger. Den här bilden visar så kallad färskfiber, som alltså görs enbart av ny träråvara.

Långfibrig

Långfibrig

Tall och gran från Sverige är perfekta att göra långfibrig pappersmassa av. Används till bland annat monoglättat papper, som är bra till förpackningar med höga renhetskrav.

Back To Top