skip to Main Content

Biobränsle

Avverkningsrester som grenar, ris och toppar (GROT) är en form av förnybar resurs som kan användas för att ersätta fossila bränslen.  

Av de biobränslen som används i Sverige så har den absolut största delen sitt ursprung i skog. Biobränsle från skog omfattar även energiskog och biprodukter från skogs- och trävaruindustrin som bark, spån och flis. Andra källor till biobränsle i Sverige är avfall, torv och åkerbränslen. Biobränsle utgör ungefär en femtedel av hela Sveriges energitillförsel enligt Energimyndigheten. GROT används i första hand som bränsle i värmeverk.

Det årliga uttaget av GROT från Bergvik Skogs marker är nätt 480 000 m³sk som används för produktion av biobränsle. Detta motsvarar el till ca 27 000 eluppvärmda villor under ett år. I framtiden ser vi goda möjligheter att öka uttaget och att öka produktionen av biobränsle.

När GROT tas ut på Bergvik Skogs mark så ska det ske med hänsyn till tidigare lämnad kultur- och miljöhänsyn. Det får heller inte uppstå körskador på grund av att det krävs ytterligare körning på marken med skogsmaskiner. Grundprincipen är att uttaget aldrig ska vara så stort så att det krävs kompensationsgödsling. Därutöver så är det viktigt att det lämnas grövre grenar och toppar av björk och att alla toppar och grenar av andra lövträd alltid lämnas på hygget.

Energi från resterna

Text och bild från Skogsindustrierna

Bränsleflis

Bränsleflis

Restprodukter från skogsbruket, exempelvis bränsleflis, används som bränsle i kraftvärmeverk. Det ger biobaserad el och värme, där upp till 90 procent av bränslets energiinnehåll tas tillvara.

Back To Top