skip to Main Content

Hälsa och säkerhet

Bergvik Skog främjar hälsa och accepterar inte att tids- och kostnadskrav går ut över arbetarskydd och god arbetsmiljö. Anställda och anlitade konsulter ska ha en god arbetsmiljö där fysisk, mental och social ohälsa förebyggs.

Alla anställda har därför tillgång till företagshälsovård och erbjuds regelbundna hälsokontroller, en ny företagshälsovård har upphandlats under året. I Sverige genomför vi slumpmässiga drogtester, under 2017 har det inte varit något fall.

Hela personalstyrkan är representerad i kommittéer för hälsa och säkerhet där två möten hålls årligen. På kommittémöten så avrapporterar respektive skyddsombud sin rond samt eventuella olycksfall och tillbud. För att motivera personalen till hälsofrämjande aktiviteter som långsiktigt kan förebygga sjukdomar genomför Bergvik Skog regelbundet motionskampanjer. Under 2017 genomfördes en motionskampanj som omfattade huvudkontoret, en av plantskolorna har arrangerat en egen motionskampanj.

Säkerhet

Antalet rapporterade olyckor och tillbud har ökat under målperioden delvis beroende på att vi aktivt har arbetat för att få till en bättre rapporteringsrutin och för att det har blivit tydligare definierat vad som är en olycka. Arbetet ska vara långsiktigt och preventivt, under nästa period omfattar därför hållbarhetsmålen ett nyckeltal för minskat antal near misses. Utöver skyddsronder finns särskilda skyddsgenomgångar för sådd- och packlinjen. Av de 11 olyckor som rapporterats under året har ingen lett till sjukskrivning och endast ett fall ledde till sjukfrånvaro på 4 dagar. Rapporteringen för olyckor och tillbud har även lett till ett antal ändringar i verksamheten däribland har säkerheten i olika arbetsmoment förbättrats bla genom installation av fler säkerhetsbrytare, sandning och instruktioner kring tunga lyft.

Olycksfall och tillbud 2013–2017

olycksfall
Back To Top